Leveringsvoorwaarden - Test & reparatie

In aanvulling op de in de leveringsvoorwaarden opgenomen klachtenregeling, hanteert Hatraco een aparte procedure “Test en Reparatie”. In deze procedure is vastgelegd op welke wijze Hatraco omgaat met het testen en repareren van producten waar afnemer een klacht over heeft.

Artikel 1. Producten onderverdeling

Producten kunnen worden onderverdeeld in 2 categorieën:

 • 1a. Producten die kunnen worden getest en gerepareerd in huis bij Hatraco:
  • Hatraco bougiekabels en ontstekings(rail)systemen
  • De meeste Altronic ontstekingsunits
  • Tech Development (TDI) lucht starters
  • Kineteco mechanische starters
  • Kocsis Technologies, Inc. (KTI) hydraulische starters
 • 1b. Producten die door Hatraco zullen worden doorgestuurd voor test- en/of reparatie naar de oorspronkelijke fabrikant of vertegenwoordiger.
 • 2.Producten die niet kunnen worden getest en/of gerepareerd - zoals bougies*, bepaalde verzegelde/ingegoten producten of producten die buiten het reguliere Hatraco leveringsprogramma vallen. Voor bougies geldt dat een retourzending te allen tijde vergezeld moet zijn van een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier zoals te vinden op de website. Ten aanzien van de hiervoor omschreven categorieën, worden de volgende procedures gevolgd.
   

Artikel 2. Producten van categorie 1a en categorie 1b

 1. Op de website van Hatraco (www.hatraco.com) dient het webformulier Test&Repair te worden ingevuld. Na het invullen van dit webformulier verstrekt Hatraco een inkooporder nummer aan afnemer voor inspectie en test doeleinden.
 2. Vervolgens ontvangt de afnemer een e-mail bericht waarin Hatraco toestemming verleent om de producten naar Hatraco te verzenden. Dit bericht bevat een RMA-nummer alsmede de verzendinstructies. Vervolgens kan de afnemer het product naar het magazijn van Hatraco te Angerlo verzenden. Overeenkomstig de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden geschiedt deze verzending door afnemer op basis van Delivery Duty Paid (DDP).
 3. Na ontvangst van de producten door Hatraco, zal Hatraco dit per e-mail aan de afnemer bevestigen.
 4. Vervolgens zullen de producten worden geïnspecteerd en getest, waarbij het volgende geldt:

Categorie 1a.

Deze producten zullen worden geïnspecteerd en getest in huis bij Hatraco. Voor bepaalde producten geldt een verplichte inspectie- en testvergoeding, die te allen tijde door Hatraco bij afnemer in rekening zal worden gebracht en apart zal worden gefactureerd.

Categorie 1b.

Deze producten zullen door Hatraco naar de oorspronkelijke fabrikant of vertegenwoordiger worden verzonden alwaar ze worden geïnspecteerd en getest. Hatraco zal de producten in elk geval binnen 3 weken na ontvangst naar de betreffende fabrikant of vertegenwoordiger verzenden.

 1. Na inspectie en test zal Hatraco beoordelen of het defecte product onder de door Hatraco gehanteerde garantieregeling valt. Indien dit het geval is zal Hatraco het gebrekkige product herstellen, vervangen of vergoeden zulks naar keuze van Hatraco. De kosten die verband houden met de reparatie of vervanging komen alsdan voor rekening van Hatraco. Gerepareerde of nieuwe producten zullen door Hatraco naar afnemer worden verzonden op basis van een CPT (Carriage Paid To) verzendconditie.
 2. Indien het gebrekkige product niet onder de garantieregeling valt, dan zal Hatraco na inspectie en test een offerte voor reparatie aan de afnemer verzenden. Deze offerte zal de prijsopgave voor de inspectie- en testkosten bevatten en daarnaast de kosten voor een volledige reparatie van het product bevatten. Vervolgens kan het product naar keuze van de afnemer worden gerepareerd conform de verstrekte offerte.
 3. Afnemer dient binnen 30 dagen na ontvangst van de offerte schriftelijk aan Hatraco te laten weten of zij haar goedkeuring verleent voor reparatie van het product. Indien Hatraco binnen 30 dagen geen reactie ontvangt, zal zij afnemer een éénmalige herinnering versturen waarin afnemer wordt verzocht om alsnog binnen 5 werkdagen na verzending van de herinnering te reageren. Indien afnemer niet binnen deze nieuwe periode van 5 werkdagen reageert, zal Hatraco de niet-gerepareerde producten op kosten van afnemer naar afnemer retourneren, waarbij de genoemde inspectie- en testkosten tevens door Hatraco bij afnemer in rekening gebracht zullen worden.
 4. Zodra afnemer haar schriftelijke goedkeuring heeft verstrekt voor de reparatie van de producten, zal Hatraco ervoor zorgen dat deze producten zo snel mogelijk gerepareerd worden. Vervolgens zorgt Hatraco voor de verzending van de gerepareerde producten naar afnemer op basis van een CPT – vracht op rekening verzending.
 5. Indien afnemer ervoor kiest het product niet te laten repareren dan zullen de genoemde inspectie- en testkosten, alsmede eventueel door Hatraco te maken verzendkosten bij afnemer in rekening worden gebracht.
 6. Indien Hatraco aangeeft dat reparatie niet mogelijk is of indien de afnemer de reparatie niet wenst te laten verrichten, dan zal Hatraco op eerste verzoek van afnemer een offerte opstellen voor de vervanging van het product door een nieuw identiek of gelijkwaardig product. Indien afnemer ervoor kiest het product te laten vervangen door een nieuw identiek, of gelijkwaardig product, dan komen de genoemde inspectie- en testkosten te Indien afnemer geen aanspraak kan maken op een garantie, biedt Hatraco een reparatieservice of een vervangingsvoorstel aan, ongeacht hoeveel tijd is verstreken na de aankoop van het artikel. Voor meer informatie raadpleeg de procedure “Test & Reparatie”.

Artikel 3. Producten van categorie 2.

 1. Zie stap 1 van het product categorie 1.
 2. Zie stap 2 van het product categorie 1.
 3. Zie stap 3 van het product categorie 1.
 4. Indien mogelijk en noodzakelijk zal Hatraco het product te testen of het product doorsturen naar de oorspronkelijke fabrikant om het te laten testen.
 5. Na ontvangst en mogelijke test zal Hatraco beoordelen of het defecte product onder de door Hatraco gehanteerde garantieregeling valt. Indien dit het geval is zal Hatraco het gebrekkige product vervangen of vergoeden zulks naar keuze van Hatraco. De kosten die verband houden met de vervanging komen alsdan voor rekening van Hatraco. Nieuwe producten zullen door Hatraco naar afnemer worden verzonden op basis van een CPT (Carriage Paid To) verzendconditie.
 6. Indien het gebrekkige product niet onder de garantieregeling valt, dan zal Hatraco, nu dit type producten niet voor reparatie in aanmerking komt, een offerte opstellen voor de vervanging van het product door een nieuw identiek of gelijkwaardig product. Indien afnemer ervoor kiest het product te laten vervangen door een nieuw identiek, of gelijkwaardig product, dan komen de genoemde inspectie- en testkosten te vervallen. Hatraco zorgt als dan voor de verzending van deze producten naar afnemer op basis van een CPT – vracht op rekening verzending.
 7. Afnemer dient binnen 30 dagen na ontvangst van de offerte schriftelijk aan Hatraco te laten weten of zij haar goedkeuring verleent voor vervanging van het product. Indien Hatraco binnen 30 dagen geen reactie ontvangt, zal zij afnemer een éénmalige herinnering versturen waarin afnemer wordt verzocht om alsnog binnen 5 werkdagen na verzending van de herinnering te reageren. Indien afnemer niet binnen deze nieuwe periode van 5 werkdagen reageert, zal Hatraco de producten op kosten van afnemer naar afnemer retourneren, waarbij de eventueel gemaakte inspectie- en testkosten tevens door Hatraco bij afnemer in rekening gebracht zullen worden.
 8. Indien afnemer ervoor kiest het product niet te laten vervangen dan zullen de eventueel gemaakte inspectie- en testkosten, alsmede eventueel door Hatraco te maken verzendkosten bij afnemer in rekening worden gebracht.