Leveringsvoorwaarden - Garantie aanvraag

In aanvulling op de in de leveringsvoorwaarden opgenomen garantieregeling, hanteert Hatraco een aparte procedure “Garantie aanvraag”. In deze procedure is vastgelegd op welke wijze een garantie aanvraag bij Hatraco dient te worden ingediend en welke regels Hatraco hanteert ten aanzien van ingediende garantie aanvragen.

Artikel 1. Garantie aanvragen

1.1 Op de website van Hatraco (www.hatraco.com) dient het webformulier “Goederen Retournering” te worden ingevuld. Voor de retournering van bougies is een apart webformulier beschikbaar. 1.2 Voordat afnemer de producten voor garantie of reparatie verzendt, geldt dat een retourzending te allen tijde vergezeld moet zijn van een volledig en naar waarheid ingevuld webformulier. Afnemer ontvangt vervolgens een e-mail bericht waarin Hatraco toestemming verleent om de producten naar Hatraco te verzenden. Dit bericht bevat een RMA-nummer alsmede de verzendinstructies. De producten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het RMA-nummer naar Hatraco te worden verzonden, op straffe van het verval van de garantie. 1.3 Een garantieverzoek wordt door Hatraco alleen in behandeling genomen indien de producten tezamen met alle accessoires, handleidingen, overige documenten, de factuur en een rapport met uitleg van het probleem door afnemer naar Hatraco zijn verzonden. Verzending door afnemer vindt plaats op basis van Delivery Duty Paid (DDP).

Artikel 2. Garantie afwikkeling

2.1 Hatraco wikkelt garanties af overeenkomstig de bepalingen uit de leveringsvoorwaarden.
2.2 In aanvulling op het bepaalde in de leveringsvoorwaarden bepaalt Hatraco dat een afnemer zich niet (langer) op een garantie kan beroepen indien:
− de garantietermijn is verstreken;
− het gebrek het gevolg is van een ongeval (brand, vreemde vloeistoffen, blootstelling aan elementen, elektrische ontladingen, verkeerde voeding etc.);
− het gebrek is veroorzaakt door of namens afnemer (mechanisch, thermisch, elektrisch ect.);
− de standaard identificatiegegevens (artikel- en serienummers) ontbreken.
2.3 Indien uit onderzoek van Hatraco blijkt dat het gebrek is veroorzaakt door afnemer, zal afnemer de kosten van het onderzoek, eventuele reparatiekosten alsmede eventuele verzendkosten volledig voor haar rekening nemen.
2.4 Indien afnemer geen aanspraak kan maken op een garantie, biedt Hatraco een reparatieservice of een vervangingsvoorstel aan, ongeacht hoeveel tijd is verstreken na de aankoop van het artikel. Voor meer informatie raadpleeg de procedure “Test & Reparatie”.

Artikel 3. Garantietermijnen

3.1 Hatraco hanteert verschillende garantietermijnen voor haar producten. Raadpleeg de tabel garantietermijnen voor specifieke merken en productlijnen.
3.2 In aanvulling op het vorenstaande hanteert Hatraco in elk geval de volgende garantietermijnen:
− Hatraco: Complete ontstekingspakketten (ontstekingsmodule met voorbekabelde bobinerail).
   • maximaal 1 jaar na leveringsdatum.
− Altronic: Gelijkstroom gevoede ontstekingsmodules en digitale instrumenten.
   • maximaal 3 jaar na leveringsdatum.
− Altronic: Overige ontstekingsmodules en componenten.
   • maximaal 2 jaar na leveringsdatum.
− Tech Development Inc: Luchtstarter.
   • maximaal 1 jaar na leveringsdatum.
− Kenco.
   • maximaal 1 jaar na leveringsdatum.
− Kineteco.
   • maximaal 1 jaar na leveringsdatum.
− Diverse gereviseerde producten.
   • 6 maanden na leveringsdatum.

Artikel 4. Garantieregeling Bougies

Bougies worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, aangezien ze onder zware en veeleisende omstandigheden moeten functioneren. Alle merken bougies en bougiekabels zijn daarom gegarandeerd vrij van gebreken in de fabricage. Deze producten hebben geen specifieke garantietermijn vanwege het onzekere karakter van de toepassing waarin zij zijn geplaatst, waarbij hun normale levensduur sterk kan variëren per toepassing.

De hoogwaardige materialen die worden gebruikt om bougies te maken, maken deze hitte- en slijtvast, maar uiteindelijk zal een bougie zo slijten dat deze moet worden vervangen. Het tijdsbestek tussen het vervangen van bougies is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals motorbelasting, bedrijfstemperaturen, gasmengsel, motortrillingen, spanningsvraag, warmtetransmissie, afzettingen, enz.

Er is een neiging om te denken dat wanneer bougies een korte levensduur lijken te hebben, de bougie van slechte kwaliteit is en moet worden geretourneerd voor garantie. Zoals eerder vermeld, wordt de levensduur van een bougie beïnvloed door een aantal factoren en deze factoren moeten goed worden geïdentificeerd voordat kan worden geconcludeerd dat een bougie slechte kwaliteit is.

Wanneer een afnemer besluit om bougies te retourneren voor garantie, moet hij beseffen dat er geen garantie wordt gegeven op de levensduur, maar alleen op fabricagefouten. Schade als gevolg van bijvoorbeeld fysiek misbruik, blootstelling aan extreme temperaturen of vocht omstandigheden, of verkeerd gebruik vallen derhalve expliciet niet onder de garantie.

Om erachter te komen of er daadwerkelijk fabricagefouten aanwezig zijn, moet de bougie worden geanalyseerd en moet de huidige vorm in een laboratorium worden geëvalueerd, rekening houdend met de door afnemer verstrekte bedrijfsomstandigheden. Deze factoren zijn essentieel voor een realistische analyse. Voor het retourneren van bougies is derhalve een apart webformulier beschikbaar, welk formulier volledig en naar waarheid dient te worden ingevuld. Zonder de juiste informatie over de inzet en het functioneren van de bougie is het maken van een goede bougieanalyse vrijwel onmogelijk, hetgeen essentieel is om mogelijke fabricagefouten vast te stellen.

Ten slotte past Hatraco, in overeenstemming met de belangrijkste bougiefabrikanten, een strikte regel toe betreffende het retourneren van bougies.
Zonder de gevraagde informatie zullen wij de garantie aanvraag niet in behandeling nemen.

In aanvulling op het vorenstaande zal een garantieclaim slechts worden beoordeeld indien de bougies door afnemer zijn gebruikt in een daarvoor geschikte machine. Indien uit de door afnemer aangeleverde bedrijfsgegevens blijkt dat de bougies zijn gebruikt in een machine die niet voorkomt op de door de betreffende leverancier gepubliceerde applicatietabellen, dan zal een garantieclaim niet voor behandeling in aanmerking komen en vervalt daarmee tevens iedere aanspraak die afnemer mogelijk zou hebben onder welke garantie dan ook.