Verkoopvoorwaarden

Impressum (german only)

ALGEMENE VOORWAARDEN HATRACO TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V.
Gevestigd in Angerlo, De Koppeling 3

Artikel 1: Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle HATRACO aanbiedingen en alle met HATRACO gesloten overeenkomsten en liggen mitsdien ten grondslag aan onder meer alle HATRACO verkopen, daaronder begrepen alle leveranties van zaken en diensten, met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

Door het enkel tot stand komen van een overeenkomst aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en is zij daaraan gebonden.

1.2 Afwijkende bepalingen en/of afspraken, waaronder mede te begrijpen eventuele (in- en verkoop)voorwaarden van de wederpartij zijn slechts dan van toepassing indien HATRACO die uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Afwijkende voorwaarden als hiervoor bedoeld verbinden HATRACO ook dan niet, wanneer HATRACO die voorwaarden niet nogmaals na ontvangst uitdrukkelijk heeft tegengesproken; HATRACO spreekt ze hierbij reeds uitdrukkelijk tegen.
 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen.

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend; verstrekte gegevens en bijlagen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend.

Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties, geven de wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van zaken, of betaling daarvan, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

HATRACO behoudt zich het auteursrecht voor op de bij een aanbieding/ offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten en overige documentatie.

Deze stukken blijven in eigendom van HATRACO en mogen zonder schriftelijke toestemming geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd (dan wel anderszins vermenigvuldigd), aan enige derde getoond of ter hand gesteld worden, noch op enige andere manier worden gebruikt c.q. ten gebruike worden gegeven in het (handels)verkeer met derden.

 2.2 Indien enig pre-contractueel stadium waarin HATRACO met de wederpartij staat c.q. heeft gestaan niet leidt tot een overeenkomst, zullen alle aan de wederpartij ter hand gestelde stukken franco aan HATRACO retour worden gezonden.

2.3 Een overeenkomst tussen HATRACO en de wederpartij wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen indien en voor zover door HATRACO aan de wederpartij een schriftelijke (order- c.q. offerte-)bevestiging is verstrekt, tenzij leverantie, dan wel anderszins uitvoering van werkzaamheden terstond volgt na telefonische c.q. telegrafische opdracht, in welk geval de factuur geldt als schriftelijke bevestiging der overeenkomst. Telefonische en/of telegrafische opdrachten neemt HATRACO uitsluitend aan voor risico van de wederpartij.

Mondelinge afspraken en/of verklaringen (zowel van vertegenwoordigers als employés) binden HATRACO slechts dan, indien deze schriftelijk door HATRACO zijn bevestigd.

2.4 Prijs- c.q. kostenopgaven zijn niet bindend, alhoewel HATRACO zich zo veel als mogelijk aan de opgegeven bedragen zal trachten te houden.

Opgegeven prijzen of kosten gelden exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen, niet-franco huis en inclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk anders in de (order- c.q. offerte-)bevestiging vermeld is.

HATRACO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kosten- of prijsverhogingen, die ontstaan voor uitvoering der opdracht aan de wederpartij door te berekenen.

Onder dergelijke kosten- of prijsverhogingen worden onder meer verstaan: verhoging van grondstofprijzen, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen, benevens veranderingen in de Nederlandse noteringen van de betreffende valuta's.
 

Artikel 3: Levertijd, leveringen en risico-overgang.

3.1 Levertijden worden zo zorgvuldig mogelijk, maar altijd bij benadering aangegeven.

Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na daartoe strekkende ingebrekestelling leiden tot c.q. aanspraak geven op

schadevergoeding en/of ontbinding (annulering) der overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen.

3.2 De levertijd vangt aan op de dag waarop HATRACO een schriftelijke (order- c.q. offerte-)bevestiging aan de wederpartij heeft verzonden, echter niet eerder dan nadat aan alle eventuele bijzonderheden verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, welke eerst door de wederpartij tot stand gebracht moeten worden, is voldaan.

3.3 HATRACO behoudt zich het recht voor in gedeelten te presteren zonder dat zoiets kan leiden tot de sancties als bedoeld in lid 3.1. Levering geschiedt op het ogenblik van het letterlijk ter hand stellen op het afleveringsadres.

3.4 De verzending, daaronder begrepen het gevaar van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken geschiedt voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen. Bedoeld risico gaat over op de wederpartij zodra de zaken de fabriek c.q. het magazijn van HATRACO verlaten.
 

Artikel 4: Overmacht.

4.1 Alle omstandigheden, ontstaan na de schriftelijke (order c.q. offerte)bevestiging en buiten de uitdrukkelijke wil van HATRACO, welke overmacht opleveren, waaronder te begrijpen alle omstandigheden die buiten de controle en/of zeggenschap van HATRACO vallen, zoals onder meer werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoornissen, gebrek aan wagons, grondstoffen of halffabrikaten, tekort aan arbeidskrachten, onlusten, mobilisatie, staat van beleg of oorlogstoestanden, overheidsmaatregelen, maar eveneens andere omstandigheden die het HATRACO onmogelijk maken aan haar verplichtingen te voldoen, als bijvoorbeeld de toeleverancier van HATRACO op welke grond dan ook in gebreke blijft, of invloeden van de millenniumproblematiek, ontheffen HATRACO van haar verplichtingen en kunnen leiden tot ontbinding (annulering) der overeenkomst, tenzij HATRACO deze na beëindiging van de overmachtsituatie alsnog wenst na te komen.

4.2 Ingeval HATRACO een beroep op overmacht doet zal de wederpartij jegens HATRACO geen enkele aanspraak, in het bijzonder schadevergoeding en/of levering, geldend kunnen maken, ook dan niet wanneer HATRACO op het ogenblik waarop de overmachtsituatie zou intreden, reeds in verzuim was.
 

Artikel 5: Garantie.

5.1 Behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert HATRACO de wederpartij een artikel te leveren dat voldoet aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid, overeenkomstig de specificaties als vermeld in de schriftelijke (order- c.q. offerte-) bevestiging, onverminderd hetgeen artikel 2 lid 2.1 hieromtrent bepaalt.

5.2 HATRACO is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken aan het door HATRACO geleverde, waarover overeenkomstig het navolgende artikel tijdig is geklaagd, van welke gebreken de wederpartij ten genoegen aan HATRACO bewijst, dat deze uitsluitend het rechtstreeks gevolg zijn van materiaal- of constructiefouten en/of gebrekkige uitvoering door HATRACO.

HATRACO is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken.

Tenzij in een aparte test, tijdens ontwikkeling of in een prestatieovereenkomst vastgesteld, zijn bougies en bougiekabels gegarandeerd vrij van gebreken als productie of als verkoopartikel. Deze hebben geen diensttijd garantie vanwege het onzekere karakter van de toepassing waarin zij worden geplaatst. Daarnaast kan de normale levensduur van bougies en bougiekabels per toepassing sterk variëren.

5.3 HATRACO is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos herstellen, vervangen of vergoeden der geleverde zaken, zulks ter uitsluitende keuze van HATRACO.

De garantie geldt niet voor zaken en materialen, welke door HATRACO als "gebruikt" worden geleverd.

Bij vervanging of vergoeding van enig deel wordt het vervangende eigendom van HATRACO en dient franco aan haar adres te ANGERLO te worden geretourneerd. HATRACO zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor andere schaden in welke vorm of uit welken hoofde dan ook, door de wederpartij noch door enige derde.

5.4 Deze garantie-bepalingen zijn niet van toepassing, indien blijkt dat de zaken ondeskundig of foutief gemonteerd zijn, gewijzigd zijn, anderszins verkeerd, abnormaal en/of ondoelmatig gebruikt zijn, respectievelijk behandeld dan wel onderhouden (c.q. onvoldoende onderhouden) zijn. Alsdan is HATRACO tot geen enkele reparatie en/of vervanging en/of vergoeding gehouden.

Eveneens vervalt iedere aanspraak ingevolge deze garantiebepaling indien aan HATRACO na aanmelding van een reclame niet een redelijke tijd wordt gelaten harerzijds een onderzoek in te stellen indien zulks nodig wordt geacht en/of HATRACO niet op eerste aanvrage alle benodigde gegevens voor een onderzoek worden verstekt.

5.5 HATRACO is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere overeenkomst met HATRACO gesloten voortvloeiende.
 

Artikel 6: Klachten.

6.1 Iedere klacht ter zake onvolledige of onjuiste levering of gebreken moet direct, in ieder geval uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst der zaken schriftelijk ter kennis van HATRACO worden gebracht, bij gebreke waarvan geen enkele aanspraak, hoe ook genoemd op HATRACO geldend kan worden gemaakt, de garantiebepalingen niet uitgezonderd, evenals enige directe of indirecte schade wegens een gebrek aan een levering.

6.2 Een klacht geldt slechts als door HATRACO erkend indien zulks door HATRACO schriftelijk is bevestigd.

Indien een klacht door HATRACO is erkend wordt HATRACO de nodige tijd gelaten afgekeurde zaken eventueel door andere te vervangen. Zaken op enigerlei wijze door de wederpartij of derden verwerkt en/of gemonteerd, gelden als goedgekeurd en geaccepteerd.

6.3 De wederpartij heeft nimmer het recht factuurbedragen niet of niet tijdig te voldoen of betaling daarvan op te schorten, ook niet in geval van klachten, noch kunnen klachten leiden tot ontslag of schorsing van enige andere verplichting rustende op de wederpartij ingevolge een met HATRACO gesloten overeenkomst.
 

Artikel 7: Betalingscondities.

7.1 De betaling van door HATRACO geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting en zonder dat schuldvergelijking is toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Als plaats van betaling geldt uitsluitend het HATRACO kantoor te Angerlo. Betalingen gedaan aan HATRACO-vertegenwoordigers zijn niet rechtsgeldig.

7.2 Na verstrijken van deze betalingstermijn is HATRACO gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag naar een percentage van 1,5% per maand, ingaande op het tijdstip na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij ieder gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand, ongeacht de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog openstaande bedrag.

 7.3 Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalings- of andere verplichtingen jegens HATRACO, is de wederpartij gehouden alle door HATRACO te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten geen uitgezonderd, daaronder in ieder geval begrepen het honorarium, de bureaukosten en de B.T.W. van een door HATRACO ingeschakelde raadsman, ook voor zover deze niet bij vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn rekening te nemen en te betalen.

Het wegens buitenrechtelijke incassokosten door de wederpartij aan HATRACO te betalen bedrag zal minimaal 15 procent van de ter incasso gegeven hoofdsom plus rente belopen met een minimum bedrag groot € 70,00.

In geval HATRACO het faillissement aanvraagt van de wederpartij zal deze ook gehouden zijn naast en boven de hiervoor bedoelde kosten de kosten van de faillissementsaanvrage aan HATRACO te voldoen.

7.4 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enigerlei verplichting, welke voor haar voortvloeit uit enige met HATRACO gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement(s-aanvrage), surséance van betaling (aanvrage tot), stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, onder curatelestelling van de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft HATRACO ter harer keuze het recht (zonder dat een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist) ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat HATRACO tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, onverminderd haar recht tot het vorderen van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding der overeenkomst door HATRACO geleden c.q. nog te lijden schade, kosten en interessen.

Indien de betalingstermijn overschreden wordt en HATRACO zaken van de wederpartij terugneemt, betekent dit slechts dan een einde der (afleverings-)overeenkomst als HATRACO dat schriftelijk bevestigt. Zolang zulks niet geschied is de wederpartij tot volledige betaling gehouden. In al deze gevallen, ook indien HATRACO nakoming der overeenkomst vordert is iedere vordering die HATRACO op de wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

7.5 Bij deelleveranties heeft HATRACO recht op evenredige (deel)betaling.
 

Artikel 8: Zekerheidstelling.

8.1 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is HATRACO te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van HATRACO zekerheid heeft gesteld voor de richtige nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Deze bepaling geldt eveneens indien krediet, in welke vorm of onder welke naam dan ook is bedongen.

Weigering van de wederpartij, de onmogelijkheid of ongenoegzaamheid daarmee gelijk gesteld de verlangde zekerheid te stellen geeft HATRACO het recht de overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist als ontbonden te beschouwen en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht van HATRACO op vergoeding van alle kosten, schaden en interessen, winstderving daaronder begrepen.
 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.

9.1 Zolang de wederpartij geen volledige betaling van al het geleverde of de ter zake van die levering verrichte werkzaamheden aan HATRACO heeft voldaan, blijven de zaken voor rekening en risico van de wederpartij en blijven zij, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, het eigendom van HATRACO.

Bij een rekening-courant verhouding strekt het eigendomsvoorbehoud tot zekerheid van de saldo-vordering.

9.2 Het is de wederpartij verboden zonder schriftelijke toestemming van HATRACO nog niet volledig betaalde zaken op een of andere wijze aan derden in onderpand te geven, of overigens aan derden over te dragen.
 

Artikel 10: Algemene beperking van aansprakelijkheid.

10.1 Niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden erkende aansprakelijkheden zijdens HATRACO, in het bijzonder schadevergoedingsaanspraken, op welke rechtsgrond ook gebaseerd- ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de wederpartij, worden voor zover rechtens toegelaten, hier nogmaals uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij grove nalatigheid zijdens HATRACO is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade, voorzienbaar op het moment van aangaan der overeenkomst, met uitsluiting van gevolgschade.
 

Artikel 11: Geschillen.

11.1 Ten aanzien van alle geschillen, voortvloeiende uit tussen HATRACO en de wederpartij gesloten overeenkomsten, verklaren partijen zich eendrachtig te onderwerpen aan het Nederlands recht, geldende voor het Rijk in Europa en kiezen zowel voor de uitvoering der overeenkomsten als de beslechting van daaruit ontstane geschillen domicilie ten kantore van HATRACO te Angerlo.

Derhalve zal de in het Arrondissement Arnhem bevoegde rechter bij uitsluiting bevoegd zijn van alle geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten door HATRACO met de wederpartij kennis te nemen.

Een en ander onverlet de bevoegdheid van HATRACO zich tot de rechter van de woonplaats van de wederpartij te wenden en aldaar vorderingen in te stellen.

J. Hasselaar