Verkoopvoorwaarden

Impressum (german only)

ALGEMENE VOORWAARDEN HATRACO TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V.
Gevestigd in Angerlo, De Koppeling 3

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en overeenkomsten en opdrachten hoe ook genaamd tussen enerzijds Hatraco Technische Handelsonderneming B.V. gevestigd te 6986 CS Angerlo aan De Koppeling 3 (hierna te noemen: “Hatraco”) als verkoper of leverancier en anderzijds een wederpartij als afnemer of koper (hierna te noemen: “afnemer”), die betrekking hebben op verkoop en levering van zaken en daarmee verband houdende diensten (hierna gezamenlijk te noemen: “producten”).
1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hatraco en afnemer zijn overeengekomen.
1.3 Een afnemer met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes en aanbiedingen van Hatraco en opdrachten en overeenkomsten tussen afnemer en Hatraco.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven deze algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
1.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer wordt door Hatraco uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en aanvang van de overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Hatraco zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Aanbiedingen en offertes kunnen slechts schriftelijk door afnemer worden aanvaard.
2.3 Ontwerpen, afbeeldingen, berekeningen, opgaven van maten, gewichten, modellen en overige gegevens die door Hatraco worden verstrekt, al dan niet opgenomen in haar aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, brochures, de website en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Afnemer mag echter niet onverkort vertrouwen op de juistheid en de volledigheid van deze gegevens, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.4 Een overeenkomst tussen Hatraco en afnemer wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra Hatraco aan de afnemer een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft verzonden, tenzij Hatraco, direct na ontvangst van de opdracht, uitvoering geeft aan de werkzaamheden dan wel aan de levering. In dat geval komt een overeenkomst ook zonder schriftelijke opdrachtbevestiging tot stand.
2.5 Mondelinge afspraken en toezeggingen van Hatraco, of diens personeel, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Hatraco zijn bevestigd.
2.6 Indien een aanbieding, offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging geen specifieke verwijzing bevat naar door Hatraco aan te leveren documenten, maken deze documenten uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst. Indien afnemer specifieke documenten van Hatraco wenst te ontvangen, waaronder, maar niet uitsluitend begrepen, oorsprongsdocumenten of kwaliteitscertificaten, dient afnemer dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (in het aanvraagstadium) schriftelijk aan Hatraco kenbaar te maken. Zonder tijdig ingediend verzoek kan Hatraco er niet voor in staan dat de door afnemer gewenste documenten naar afnemer kunnen worden verzonden. Specifieke documenten zullen derhalve nimmer standaard worden meegeleverd, dienen expliciet door afnemer te worden aangevraagd en worden separaat aan afnemer geoffreerd.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen van Hatraco zijn exclusief omzetbelasting, overige kosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2 De door Hatraco afgegeven prijzen en eventuele toeslagen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende valuta verhoudingen, materiaalprijzen, transportkosten en loonkosten. Indien Hatraco na het uitbrengen van de aanbieding of offerte dan wel het sluiten van de overeenkomst geconfronteerd wordt met meerkosten wegens verhoging van materiaalprijzen, valutawijzigingen, transportkosten, loonkosten, invoer- en/of uitvoerrechten dan wel heffingen van welke aard dan ook is Hatraco gerechtigd deze meerkosten aan afnemer door te berekenen.
3.3 Indien afnemer met verwijzing naar artikel 2.6 op de juiste wijze aan Hatraco kenbaar heeft gemaakt dat zij naast de producten tevens specifieke documenten van Hatraco wenst te ontvangen, dan zullen alle kosten die verband houden met de aanvraag en verzending van deze documenten separaat bij afnemer in rekening worden gebracht. Deze kosten maken nimmer onderdeel uit van de overeengekomen prijs voor de te leveren producten.

Artikel 4: Betalingscondities

4.1 Betaling van het aan afnemer gefactureerde bedrag dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in EURO, door middel van stortingen ten gunste van een door Hatraco aan te wijzen bankrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Indien afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Hatraco heeft.
4.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van afnemer, ook voor zover deze kosten de gerechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom en rente, met een minimum van € 250 exclusief btw, onverminderd het recht van Hatraco om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen van afnemer indien die dit vastgestelde bedrag te boven gaan.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer zijn de vorderingen op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
4.5 De afnemer is gehouden aan Hatraco een door Hatraco in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Hatraco daar om vraagt.
4.6 Hatraco heeft, telkens wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de afnemer het voorschot aan Hatraco heeft betaald.
4.7 Indien afnemer niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst, of indien Hatraco vermoedt dat de afnemer in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld, zal voldoen of zal kunnen voldoen, heeft Hatraco naar eigen keuze, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, het recht om:
− betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid voor de betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen;
− leveringen op te schorten;
− de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden.
4.8 Indien sprake is van opzegging of ontbinding van de overeenkomst behoudt Hatraco aanspraak op betalingen ter zake reeds verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten. De betalingsverplichting aangaande de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde producten wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Artikel 5: Levering, levertijd en risico overgang

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport van de bestelde producten naar het afleveradres op basis van Incoterms 2020 CPT - Freight on Invoice. Het vervoer geschiedt daarmee op basis van CPT waarna de vrachtkosten bij de afnemer in rekening zullen worden gebracht.
5.2 Met verwijzing naar artikel 5.1 zal Hatraco het transport van de producten naar een door afnemer op te geven plaats van levering regelen. In dit kader zal Hatraco de transport opdracht verstrekken en de vrachtkosten rechtstreeks aan de transporteur voldoen. De kosten die verband houden met het transport en de verzending van de producten zullen volledig door Hatraco aan afnemer worden doorbelast.
5.3 Tenzij anders door partijen overeengekomen, geschiedt levering van de producten op het moment dat de producten door Hatraco zijn aangeboden aan de eerste vervoerder op het magazijnterrein van Hatraco.
5.4 Het risico van schade tijdens transport, opslag en lossen komt vanaf het moment van levering als bedoeld in 5.3 voor rekening van afnemer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Hatraco nimmer een transportverzekering afsluiten. Het staat afnemer vrij om voor eigen rekening een dergelijke transportverzekering af te sluiten. Op expliciet verzoek van de afnemer is Hatraco bereid om tegen betaling van de meerkosten een éénmalige transportverzekering af te sluiten.
5.5 Onder levertijd wordt verstaan een door Hatraco genoemde termijn waarbinnen de producten kunnen worden geleverd. Deze opgegeven termijn wordt naar beste weten van Hatraco opgegeven op basis van de haar op het moment van het opgeven bekende gegevens en omstandigheden. Hatraco spant zich ervoor in de producten binnen de opgegeven levertijd te leveren.
5.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn opgegeven of overeengekomen levertijden nimmer fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient te afnemer Hatraco in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn.
5.7 Hatraco behoudt zich het recht voor bestellingen in gedeelten af te leveren.
5.8 Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden dan die bekend waren ten tijde van de vaststelling van de levertijd door Hatraco, dan staat het Hatraco vrij om de levertijd eenzijdig te verlengen met de tijd die zij nodig heeft om het product te leveren.

Artikel 6: Annulering

6.1 Het is afnemer onder bepaalde voorwaarden toegestaan om een verstrekte opdracht te annuleren.
6.2 Kosteloos annuleren van een verstrekte opdracht is slechts toegestaan indien dit op grond van deze algemene voorwaarden is toegestaan, dan wel indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle andere gevallen zullen, naast een annuleringsboete, in elk geval de door Hatraco gemaakte administratiekosten bij afnemer in rekening worden gebracht.
6.3 Met inachtneming van het bepaalde in 6.2 geldt voor het annuleren van een verstrekte opdracht de volgende regeling:
− Annulering binnen 7 dagen na het verstrekken van de opdracht, waarbij het product nog niet in productie is genomen, nog niet is vervaardigd, dan wel nog niet is verzonden, is toegestaan.
• Er zal geen annuleringsboete in rekening worden gebracht.
− Annulering 8 dagen of later na het verstrekken van de opdracht, waarbij het product nog niet in productie is genomen, nog niet is vervaardigd, dan wel nog niet is verzonden, is toegestaan.
• Er zal een annuleringsboete van 5% van het totale orderbedrag in rekening worden gebracht bij afnemer.
− Annulering na het verstrekken van de opdracht, waarbij het product reeds in productie is genomen, reeds is vervaardigd dan wel reeds is verzonden, is slechts na schriftelijke goedkeuring van Hatraco toegestaan.
• Er zal in dat geval een annuleringsboete bij afnemer in rekening worden gebracht van tenminste 15% van het totale orderbedrag.
6.4 Indien als gevolg van annulering van een verstrekte opdracht een product geretourneerd dient te worden, geldt dat alle onderdelen onbeschadigd en verpakt in het originele verpakkingsmateriaal verzonden dient te worden. Retournering door afnemer vindt plaats als Delivery Duty Paid (DDP) naar het magazijn van Hatraco in Angerlo.
6.5 Geretourneerde producten worden na ontvangst door Hatraco gecontroleerd. In geval van ontbrekende, onvolledige of beschadigde verpakkingsmaterialen of beschadigde producten zal Hatraco een boete bij afnemer in rekening brengen van tenminste 10% van het totale orderbedrag.
6.6 Het is afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om verstrekte opdrachten te annuleren die verband houden met de productie, vervaardiging of levering van de volgende producten:
− speciaal gemarkeerde artikelen (door afnemer gespecificeerde kleuren, logo of nummers);
− producten die niet als standaard worden gekwalificeerd, zoals op maat geproduceerde of vervaardigde items, dan wel items ten behoeve van een specifiek project of specifieke verkoop;
− klant-exclusieve producten die onder een geheimhoudingsovereenkomst vallen;
− non-opslag producten die niet kunnen worden doorverkocht dan wel specifiek bij de fabrikant bestelde producten;
− producten die door de oorspronkelijke fabrikant worden gedefinieerd als incourant/vervallen;
− Stitt bougies van bepaalde series;
− Kenco tanks, standaards en onderdelen.
6.7 Ten aanzien van verkeerd verzonden goederen en onjuist bestelde goederen hanteert Hatraco een aparte procedure “Retour aanvraag”. Deze procedure is te raadplegen op de website van Hatraco en de tekst van deze procedure zal op eerste verzoek van afnemer door Hatraco naar afnemer worden verzonden.

Artikel 7: Klachten

7.1 Afnemer is verplicht om onverwijld na levering de producten te inspecteren en Hatraco uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te informeren over eventuele zichtbare gebreken. Hatraco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken die na de hiervoor bedoelde termijn worden gemeld en is in dat geval niet gehouden de geleverde producten te repareren of te vervangen. In dat geval is het afnemer tevens niet toegestaan het product aan Hatraco te retourneren.
7.2 Afnemer heeft een algemene onderzoekplicht met betrekking tot andere gebreken dan de in 7.1 bedoelde zichtbare gebreken. Indien afnemer na onderzoek van mening is dat een product gebrekkig is, of had behoren te weten dat een product gebrekkig is, dient hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat hij bekend is geworden met het gebrek, dan wel van het gebrek op de hoogte had moeten zijn, Hatraco daarover schriftelijk berichten met een beschrijving in voldoende detail ter zake de aard en omvang van het gebrek.
7.3 Bij een tijdig ingediende klacht zal afnemer Hatraco te allen tijde in de gelegenheid stellen het betreffende product te controleren, waarbij Hatraco, indien zij dat wenst, direct toegang zal verkrijgen de gebruikslocatie c.q. de functionele omgeving, bij gebreke waarvan de klacht niet voor behandeling in aanmerking komt.
7.4 Afnemer is zich er uitdrukkelijk van bewust dat Hatraco de ingediende klacht alleen kan beoordelen indien zij de betreffende producten in een geïnstalleerde situatie kan onderzoeken. Indien een product om welke reden dan ook, zonder schriftelijke goedkeuring van Hatraco, door afnemer is verwijderd waardoor Hatraco niet in staat is om het (defecte) product in een geïnstalleerde toestand te onderzoeken, komt de klacht niet langer voor behandeling in aanmerking en vervalt daarmee iedere aanspraak die afnemer mogelijk zou hebben onder welke garantie dan ook.
7.5 Klachten over een factuur of de hoogte van een factuurbedrag dienen, op straffe van verval van diens rechten, door afnemer onverwijld aan Hatraco te worden gemeld. Indien afnemer een dergelijke klacht niet tijdig aan Hatraco kenbaar maakt zal Hatraco de klacht niet in behandeling nemen en blijft de afnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan Hatraco.
7.6 Indien Hatraco de klacht gegrond acht, dan zal zij een redelijke termijn verkrijgen om de volgens Hatraco vereiste reparatie te verrichte, dan wel, naar keuze van Hatraco, het gebrekkige product of dienst te vervangen.
7.7 Bij een niet tijdige of onjuiste klacht, wordt het geleverde geacht conform de overeenkomst te hebben plaatsgevonden en is Hatraco gerechtigd de door haar gemaakte onkosten ter zake de klachtafhandeling bij afnemer in rekening te brengen.
7.8 Tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen en betreffende producten komen niet voor een retourzending in aanmerking indien blijkt dat deze producten, zonder schriftelijke toestemming van Hatraco, zijn gewijzigd of gerepareerd door een ander dan Hatraco.
7.9 Het indienen van een klacht geeft afnemer nimmer het recht om de op haar rustende betalingsverplichting jegens Hatraco op te schorten en ontslaat hem op geen enkele wijze van haar betalingsverplichting jegens Hatraco.
7.10 In aanvulling op de hiervoor omschreven klachtenregeling, hanteert Hatraco een aparte procedure “Test en Reparatie”. Deze procedure is te raadplegen op de website van Hatraco en de tekst van deze procedure zal op eerste verzoek van afnemer door Hatraco naar afnemer worden verzonden.

Artikel 8: Garanties

8.1 Hatraco is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken aan de door Hatraco geleverde producten, indien klachten daarover overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden tijdig en op de juiste wijze bij Hatraco bekend zijn gemaakt en Hatraco overeenkomstig artikel 7.3 en 7.4 tijdig en op de juiste wijze toegang heeft verkregen tot het product in een geïnstalleerde toestand.
8.2 Hatraco is uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken welke uitsluitend het rechtstreekse gevolg zijn van materiaal- of constructiefouten dan wel een gebrekkige uitvoering van de opdracht door Hatraco. Deze garantie geldt tevens alleen ten aanzien van die gebreken, die bij levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van het geleverde product.
8.3 Deze garantie strekt zich niet uit tot gebreken, die voortvloeien uit of verband houden met ondeskundig of onjuiste montage van de producten, ondeskundig of onjuist gebruik van de producten, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud of door of namens afnemer uitgevoerde reparaties, ongeautoriseerde wijzigingen of aanpassen die door of namens afnemer zijn aangebracht en ook niet tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage. Geen garantie, of een beperkte garantie wordt gegeven op producten die op het moment van levering niet ‘nieuw’ waren dan wel door Hatraco als “gebruikt” worden geleverd.
8.4 Hatraco kan nimmer de correcte werking van besturingssoftware garanderen, tenzij dit uitdrukkelijk verband houdt met meegeleverde hardware. Hatraco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste installatie van software of het serviceproduct.
8.5 Hatraco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor virtuele goederen zoals logbestanden, software en activeringen.
8.6 De afnemer kan zich alleen op een garantie beroepen indien hij Hatraco:
− overeenkomstig artikel 7 van deze leveringsvoorwaarden tijdig en op de juiste wijze op de hoogte stelt van de geconstateerde gebreken;
− overeenkomstig artikel 7 van deze leveringsvoorwaarden tijdig en op de juiste wijze toegang verschaft tot het betreffende product in een geïnstalleerde toestand;
− aantoont dat er sprake is van een gebrek;
− alle informatie verstrekt die Hatraco nodig acht om tot een juist oordeel omtrent het gebrek te kunnen komen;
− alle medewerking verleent om Hatraco in staat te stellen om een gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen.
8.7 Hatraco hanteert verschillende garantietermijnen voor haar producten. De garantieverplichtingen van Hatraco omvatten in elk geval niet meer dan de omvang van de garantieverplichtingen van de leveranciers van Hatraco. Ten aanzien van bougies hanteert Hatraco een bijzondere garantieregeling, welke regeling te raadplegen is in de onder 8.9 bedoelde procedure “Garantie aanvraag”.
8.8 De garantie voor gerepareerde producten omvat een periode van 6 maanden na levering. Deze garantie dekt enkel de hardware producten.
8.9 In aanvulling op het bepaalde in artikel 8.7, hanteert Hatraco een aparte procedure “Garantie aanvraag”. Deze procedure is te raadplegen op de website van Hatraco en de tekst van deze procedure zal op eerste verzoek van afnemer door Hatraco naar afnemer worden verzonden.
8.10 Hatraco is ingevolge deze garantie slechts gehouden het gebrekkige product te herstellen, vervangen of te vergoeden, zulks uitsluitend naar keuze van Hatraco.
8.11 Gebrekkige producten die door Hatraco zijn vervangen worden, na vervanging, van rechtswege eigendom van Hatraco.
8.12 De stelling dat Hatraco een garantieverplichting niet nakomt, ontheft de afnemer niet van de verplichtingen welke op hem rusten uit hoofde van de met Hatraco gesloten overeenkomsten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het verder in deze algemene voorwaarden gestelde, is Hatraco niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn.
9.2 In alle gevallen waarin Hatraco in het kader van de uitvoering van een overeenkomst aansprakelijk is voor door afnemer geleden schade, is de aansprakelijkheid van Hatraco beperkt tot het factuurbedrag welke afnemer aan Hatraco verschuldigd is op grond van de betreffende levering aan de afnemer.
9.3 Hatraco is niet aansprakelijk voor:
− bij afnemer of derden ontstane bedrijfs- indirecte of gevolgschade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie), letselschade of vertragingsschade, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met het gebrek in het product of de uitvoering van de overeenkomst;
− beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer of tijdens transport.
9.4 Afnemer vrijwaart Hatraco voor alle aanspraken van derden voor schade als gevolg van een door Hatraco aan afnemer geleverd product.
9.5 Afnemer vrijwaart Hatraco voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, opgaven van maten, capaciteiten, gewichten, rendementen, modellen en overige gegevens.
9.6 Onverminderd het vorenstaande is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Hatraco en van al degenen die voor Hatraco werkzaam zijn en zijn geweest, in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in een desbetreffend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Hatraco wordt uitbetaald.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien Hatraco zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het in gebreke blijven van leveranciers van Hatraco, evenals vertraging of belemmering van het transport en andere stagnatie in de normale gang van zaken in zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Hatraco alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder Hatraco in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
10.2 Voor zover Hatraco ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of deze zal kunnen voldoen, is Hatraco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
10.3 Met inachtneming van het bepaalde in 10.2 heeft afnemer het recht, in geval een situatie als bedoeld in lid 10.1 zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijk ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op schadevergoeding bestaat.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde en nog te leveren producten op grond van alle tussen Hatraco en afnemer gesloten overeenkomsten (waaronder reeds door afnemer betaalde producten) blijven uitsluitend eigendom van Hatraco, totdat alle vorderingen ter zake die leveringen die Hatraco op afnemer heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
11.2 Zolang de eigendom van de producten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Hatraco mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die afnemer uit hoofde van de doorlevering van door Hatraco geleverde producten op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
11.3 Afnemer is verplicht de producten die Hatraco onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbaar eigendom van Hatraco en op een van andere zaken afgezonderde plaats te bewaren.
11.4 Hatraco is gerechtigd de producten die zij onder eigendomsvoorbehoud aan afnemer heeft geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de vorderingen van Hatraco op afnemer direct opeisbaar zijn (geworden) of afnemer op andere wijze in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Hatraco te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten dan wel ter uitoefening van diens rechten.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen behoudt Hatraco de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programma’s en dergelijke.
12.2 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten blijven eigendom van Hatraco ongeacht of aan de afnemer voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hatraco worden gekopieerd, gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld en zullen te allen tijde op eerste verzoek van Hatraco retour worden gezonden naar Hatraco.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Hatraco en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen Hatraco en afnemer worden, behoudens een andere keuze door Hatraco, met uitsluiting van alle andere gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Hatraco is gevestigd.